Algemene Voorwaarden Kerst wandel Event Brakel

Door het kopen van een toegangsbewijs of het bezoeken van het evenement, gaat u akkoord met de huisregels en algemene voorwaarden van Kerst Wandel Event Brakel. Deze zijn hieronder gedeponeerd.

Artikel 1. Definities
1.1. “Organisatie”: Kerst Wandel Event Brakel, statutair gevestigd te Brakel ingeschreven onder Kamer van Koophandel nummer: 76351084 tevens de (rechts)personen die namens haar zijn belast met de organisatie van een Evenement.
1.2. “Evenement”: iedere door de Organisatie georganiseerde activiteit waaronder Speurtochten, Kerst wandel event, optochten en uitvoeringen, alles in de breedste zin van het woord.
1.3. “Bezoeker“: iedere (rechts)persoon die op een geldige wijze een toegangsbewijs heeft gekocht of gekregen voor een door de Organisatie georganiseerd Evenement en iedere persoon die zich met een geldig toegangsbewijs toegang wenst te verschaffen tot een Evenement.
1.4. “Terrein”: alle gebouwen, (al dan niet overdekte) ruimten, velden, pleinen, etc. die deel uitmaken van het gebied waar het Evenement plaatsvindt, waaronder tevens begrepen de parkeerplaatsen en aanlooproutes.
1.5. “Toegangsbewijs” of “Toegangsbewijzen”: een door of namens de Organisatie verstrekt (digitaal) document of een door of namens de Organisatie verstrekte barcode, waarmee de Bezoeker toegang kan verkrijgen tot een specifiek aangeduid Evenement.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding en iedere overeenkomst die betrekking heeft op door de Organisatie te leveren diensten of producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten die worden gesloten met dan wel via (of door bemiddeling van) door de Organisatie daartoe aangewezen officiële (voor)verkoopadressen.
2.3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing gedurende het Evenement en op alle (nadere) overeenkomsten die de Bezoeker sluit met de organisatie.
2.4. Deze algemene voorwaarden zijn tevens raadpleegbaar (en op te slaan) via de website van het Evenement.
2.5. Voor een Evenement kunnen huisregels gelden. De huisregels zijn raadpleegbaar via de website van het betreffende Evenement en de Organisatie. De Bezoeker verklaart zich hierbij uitdrukkelijk met de betreffende huisregels akkoord en verklaart tevens zich conform die huisregels te zullen gedragen.
2.6. Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van de Organisatie ontheffen haar van de nakomingplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.
2.7. Indien een Bezoeker ook een Toegangsbewijs of Toegangsbewijzen voor derden bestelt, verklaart hij gemachtigd te zijn om namens die derden deze algemene voorwaarden te accepteren en die derden te zullen wijzen op toepasselijkheid van de algemene voorwaarden.

Artikel 3. Ticketing
3.1. De overeenkomst tussen de Organisatie en de Bezoeker komt tot stand op het moment dat de Bezoeker één of meer Toegangsbewijzen voor een Evenement bestelt/koopt van de Organisatie.
3.2. De Organisatie verschaft aan de Bezoeker eenmalig het Toegangsbewijs of de Toegangsbewijzen voor het betreffende Evenement op een door de Organisatie te bepalen wijze (bijv. per e-mail).
3.3. Een verstrekt Toegangsbewijs geeft één persoon eenmalig recht op toegang tot het Evenement.
3.4. Alleen de houder van het Toegangsbewijs die het Toegangsbewijs als eerste toont bij het Evenement krijgt toegang tot het Evenement. De Organisatie is niet gehouden (maar wel bevoegd) ten aanzien van Toegangsbewijzen nadere controle te verrichten of de houder daarvan ook de rechtmatige eigenaar is.
3.5. De Bezoeker dient er zelf voor zorg te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het door de Organisatie dan wel een door de Organisatie ingeschakeld (voor)verkoopadres verstrekt Toegangsbewijs. Vanaf het moment dat het Toegangsbewijs aan de Bezoeker ter beschikking is gesteld, rust op de Bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Toegangsbewijs.

Artikel 4. Toegang tot het Evenement
4.1. Alleen een origineel, geldig en onbeschadigd Toegangsbewijs geeft toegang tot het Evenement.
4.2. De Bezoeker zal bij het bezoeken van het Terrein de aanwijzingen van de daar aanwezige medewerkers van de Organisatie en medewerkers van politie, brandweer, GGD of andere bevoegde instanties stipt opvolgen.
4.3. Bij of voor het betreden van het Terrein, op het Terrein en tevens tijdens het Evenement kan de Bezoeker worden gevisiteerd. De Bezoeker stemt uitdrukkelijk in met die mogelijke visitatie. Indien de Bezoeker daaraan geen medewerking zou verlenen, wordt aan de Bezoeker de toegang tot het Terrein ontzegd.
4.4. De organisatie volgt de wettelijke richtlijnen die worden gesteld door de Overheid op het
gebied van COVID-19. Wanneer een bezoekers hier niet aan meewerkt of wilt voldoen, kan toegang worden geweigerd.

Artikel 5. Overige bepalingen
5.1. Het is verboden eigendommen van de Organisatie mee te nemen. Het wegnemen van eigendommen van de Organisatie wordt beschouwd als diefstal. Hiervan wordt aangifte gedaan bij de politie.
5.2. Het is de Bezoeker verboden om zich op een zodanige wijze te gedragen dat de orde op het Evenement wordt verstoord.
5.3. In geval van vernieling van eigendommen van de Organisatie of van derden op of rondom het Terrein, wordt aangifte gedaan bij de politie.
5.4. Het is verboden zonder expliciete schriftelijke toestemming van de Organisatie goederen te verkopen op of rondom het Terrein voor, tijdens en na een Evenement.
5.5. Zonder expliciete schriftelijke toestemming van de Organisatie is het verboden om voor, tijdens of na een Evenement op of in de nabijheid van het Terrein in de breedste zin van het woord reclame te maken.

5.6. Het is de Bezoeker, ongeacht zijn of haar leeftijd, niet toegestaan om alcoholische drank (al dan niet tegen betaling) te verstrekken aan iemand die de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt heeft. Organisatie heeft het recht om de Bezoeker die in strijd met dit artikel handelt, te verwijderen van het Terrein zonder dat de organisatie gehouden is tot restitutie van het entreegeld.

6. Overmacht
6.1. In geval van overmacht heeft de Organisatie het recht het Evenement te annuleren of te organiseren op een andere datum.
6.2. Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt mede verstaan, alle onvoorziene omstandigheden die buiten schuld of toedoen van de Organisatie zijn ontstaan.

Artikel 7. Ontbinding
7.1. De Organisatie heeft altijd het recht om de overeenkomst met de Bezoeker geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Ontbinding betekent in dit geval dat de bestelling van Toegangsbewijzen wordt geannuleerd. Aangeschafte kaarten zijn vanaf dat moment niet langer geldig. Bij het annuleren van een bestelling zal het volledige aankoopbedrag (exclusief de door de Bezoeker betaalde fee) worden terugbetaald aan de Bezoeker. De Bezoeker kan geen aanspraak maken op enige (schade)vergoeding anders dan de restitutie van het aankoopbedrag. Als een bestelling wordt geannuleerd nadat aan de Bezoeker een Toegangsbewijs is uitgereikt, zal alleen tot terugbetaling van het aankoopbedrag worden overgegaan na afgifte van een origineel, geldig en onbeschadigd Toegangsbewijs door de Bezoeker. Dit artikel is niet van toepassing wanneer artikel 9 van toepassing is.
7.2. Indien de Bezoeker in strijd handelt met de overeenkomst (waaronder deze algemene voorwaarden), kan hij onder meer verwijderd worden van het Terrein en de verdere toegang worden ontzegd. Daarnaast is de Bezoeker aansprakelijk voor alle uit zijn handelen voortvloeiende schade.

Artikel 8. Persoonsgegevens
8.1. De Organisatie verwerkt persoonsgegevens van Bezoekers en van Bezoekers van haar websites in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 9. Slotbepalingen
9.1. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
9.2. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze algemene voorwaarden dan kunt u contact opnemen via kerstwandeleventbrakel@gmail.com